Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

H Universal Life εγγυάται την προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη του Δικτυακού της τόπου ως προνοείται από τους όρους της παρούσας ή από οποιεσδήποτε σχετικές διατάξεις του Κυπριακού Δικαίου ή στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής: «Νόμος»).

Η Universal Life συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της ιστοσελίδας όταν οι ίδιοι τα παρέχουν και αιτούνται να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλα θέματα που αφορούν την Εταιρεία. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη δύναται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς επικοινωνίας, για σκοπούς παροχής και βελτίωσης των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται σε αυτόν, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσής σας για προϊόντα και υπηρεσίες που τυχόν να τον ενδιαφέρουν.

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, διάδοση ή πρόσβαση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή επεξεργασίας.  

H Universal Life σε καμία περίπτωση δεν θα γνωστοποιεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτους ή σε οποιεσδήποτε εταιρείες του Ομίλου, εκτός όπου i) το επιβάλλει ο Νόμος ή/και ii) όπου προνοείται διαφορετικά στον Νόμο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και/ή iiiι) κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του επισκέπτη.

Aνήλικοι έχουν πρόσβαση στο Δικτυακό μας τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/ κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

Για ότι αφορά την προστασία για τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ.

Ρωτήστε μας

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input